Кога светот би бил еден континент

Пред околу 300 милиони години сите континенти билез споени еден до друг во таканаречен суперконтинент кој го викаа Пангеа. 100 милиони години подоцна континентот почнал да се двои и се појавиле денешните познати континенти.
Кога Пангеа би останала како што е и кога светот би се развивал како што би се развивал, еве како денеска би изгледал:

aaa