Рекламата на RadioShack за Суперболот

Ова е една од подобрите реклами кои се прикажуваа во Недела за време на Суперболот.