Што се случува во моментов во Македонија?

Одговорот на целата нација е едноставен 😀