Што треба да дава МРТВ во овие моменти?

Истото што го дава и во поубави моменти!