Буквални постери на Македонски филмови – продолжение

Исправи се Делфина
-ö-ò-¢-ñ-ÿ-¥-É

Мис Стон
-í-ó-P-ú-¥

Прашина
-ƒ-á-É-¿-ÿ-¥-É

Сенки
-í-ò-¥-Ü-ÿ

Првиот дел од буквалните постери – www.edennaeden.mk/bukvalni-posteri-na-makedonski-filmovi/