На кого веруваат жените?

Инфографик кој ни го објаснува феноменот на носење одлуки на женската популација. Носење одлуки за купување на производи од секаков тип. Можеби очекувано, нивното опкружување им влијае најмногу на одлуките кои ги носат:

02